EU’s Attack on Greek Democracy; an answer to Denmark’s newspaper Politiken

CrisisMirror’s answer (in Danish and in English) to Politiken’s controversial article (http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2736282/graesk-parlament-siger-ja-til-kontroversiel-folkeafstemning/) that found Greece’s coming referendum to be … controversial!

Danske medier og den græske folkeafstemning

I en artikel i Politiken den 28. juni bliver den græske folkeafstemning som en selvfølgelighed omtalt som ”kontroversiel”. Dette, mener vi, er et godt eksempel på de danske mediers noget ensidige dækning af situationen. Vi er en gruppe grækere i Danmark, der ønsker at kommentere på og korrigere denne dækning.

Vi kan oprigtigt ikke forstå, hvordan en folkeafstemning fremsat af en folkevalgt regering på et kontinent, der kalder sig demokratisk, kan blive karakteriseret som noget negativt og kritiseret så hårdt.

Man har i mange lande foretaget folkeafstemninger i spørgsmål om EU – I Danmark blandt andet omkring Maastricht-traktaten og den monetære union. Vi må huske på, at den græske regering blev valgt på baggrund af løftet om at stoppe de sociale nedskæringer, og at den i sidste uge blev givet et ultimatum om at fortsætte selvsamme politik. Regeringen har besluttet at lade befolkningen stemme om dette ultimatum. Hvorfor bliver det forstået radikalt eller ekstremt?

Mange siger, at nedskæringer er den eneste vej ud af den aktuelle krise, og at der ikke findes nogle alternativer – uagtet hvilke valgløfter der er blevet givet. På den anden side har fem år med nedskæringspolitikken i Grækenland vist, at denne opskrift har ledt til en endnu dybere krise, og at tallene for arbejdsløshed, BNP, fattigdom, børnedødelighed osv. er forværret voldsomt. Dette er ikke kun nogen radikalt venstreorienteret analyse. Selv Nobelprismodtagere er målløse over de irrationelle spareprogrammer, som EU og IMF’s har forslåret.

Dette rejser spørgsmålet: er forandring i Europa tilladt? Er der muligheder for at befolkninger selv kan stemme og bestemme, eller skal ikke-valgte institutioner som IMF indføre deres politik over hovedet på os? Island har handlet anderledes. Som følge af en folkeafstemning blev EU og IMF’s retningslinjer forkastet, og landet og dets befolkning er kommet videre.

Den græske befolkning er blevet kaldt til stemmeurnerne i et politisk klima, som er under konstant bombardement af mainstream medier og udenlandske embedsmænd, der forsøger at fremstille et nej som en katastrofe og eller økonomisk selvmord. Det er foruroligende at se, at der selv i Danmark bliver tegnet et negativt billede af folkestemningen og skabt en atmosfære af frygt. En folkeafstemning, hvis virkelige spørgsmål er blevet skjult dybt bag trusler og afpresning. Denne ensidede dækning af situationen er med til at skabe et billedet af sydeuropæerne som dovne, upålidelige og uansvarlige, og kan som konsekvens føre til negative stereotyper og endda racisme. Modsat mener vi, at der i et demokrati altid bør være plads til, at folk kan udtrykke deres mening og selv træffe beslutninger, der vedrører deres liv. Dette bør respekteres af alle – også medierne.

 

We have read Politiken’s recent article on the Greek referendum [1] and we would like to make some brief remarks in order to present another view on the matter, since we feel that Danish media have covered the issue in a rather one sided way.

In a continent which calls itself democratic, we can sincerely not understand why a referendum posed by an elected government has been characterized negatively and criticized that harshly. It is reminded that plenty of referendums regarding European Union issues have been conducted in the past in many countries, including DK (Maastricht, EU constitution, monetary union, etc.) [2]. We must bear in mind that the Greek government was elected on the basis of reducing austerity, while last week it was given an ultimatum imposing a continuation of the same policies. The government decided to let the people decide upon this ultimatum. Why really should this be considered as radical or extreme?

Many say that austerity is the only way to exit the current crisis, that there is no alternative no matter what pre-election promises were made. On the other hand, five years of this policy in Greece has proved that not only this recipe is deepening the crisis, but also numbers on unemployment, GDP, poverty, infant mortality, etc. have deteriorated severely [guardian flag with numbers]. For good or for bad this is not some radical leftist analysis. Mainstream Nobel-laureate economists are amazed to the irrationality of EU and IMF previous and suggested programs [3, 4]. All this poses a question: is change in Europe allowed? Are there alternatives for people to decide and vote upon, or unelected institutions (ECT, IMF, EFSM) should impose their wisdom on us? Iceland has proven otherwise. Following the outcome of a referendum, it ignored the IMF and EU’s advices and doctrines, and now the country and its people are well recovered.

The environment under which Greek people are called to the ballots, is a constant bombardment by mainstream media and foreign officials that a negative vote will be a suicidal decision leading to a catastrophe. It is worrying to observe that even in Denmark a negative picture and an atmosphere of fear is being created towards the referendum. A referendum whose actual question has been deeply buried in threats and blackmails. In this framework, by the one-sided coverage of the events, the picture of the lazy, untrustworthy and irresponsible Southerners is constructed, which unfortunately can lead to stereotypes and even racism. On the contrary, we believe that in democracy there should always be place for people expressing their opinion and deciding about their lives and this should be respected by all, also by the media.  

References: 
[1]  http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2736282/graesk-parlament-siger-ja-til-kontroversiel-folkeafstemning/

[2] Wikipedia: Referendums_related_to_the_European_Union, https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union

[3] Stiglitz: Europe’s Attack on Greek Democracy, http://www.project-syndicate.org/commentary/greece-referendum-troika-eurozone-by-joseph-e–stiglitz-2015-06

[4] Krugman: Greece should vote “no”, http://www.nytimes.com/2015/06/29/opinion/paul-krugman-greece-over-the-brink.html?_r=0